Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Školský internát Ružomberok

Školský internát Ružomberok

  

 

Webová stránka školského internátu je nefunkčná

 

nová web stránka

www.ssrk.sk

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte, som školský internát,

ak ma dobre nepoznáte, navrhujem bližšie zoznámenie:

 

Voľný čas je dôležitou súčasťou života človeka v každom veku ako časť oddychu, regenerácie, uvoľnenia, zábavy, spoločenských kontaktov, sebarealizácie v záujmových a iných činnostiach. Súčasné snahy presadzovania zdravého životného štýlu nasvedčujú, že sa voľný čas chápe ako dispozičná hodnota osobnostného sebarozvoja detí a mládeže.

Školský internát je školské zariadenie, ktoré je pre

žiakov materských škôl,

žiakov základných škôl a

žiakov stredných škôl

zabezpečuje

výchovno- vzdelávaciu činnosť,

ubytovanie a

stravovanie

 

Školský internát svojou výchovno- vzdelávacou činnosťou v súlade so svojím výchovným programom.

nadväzuje na výchovno – vzdelávaciu činnosť školy mimo vyučovania,

úzko spolupracuje s rodinou dieťaťa alebo žiaka,

prostredníctvom mimoškolských aktivít vytvára podmienky  na uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov.

Ubytovacia kapacita školského internátu je 200 miest. Žiaci sú ubytovaní v dvoj a trojlôžkových izbách, ktoré tvoria jednu bunku (dve izby a sociálne zariadenie).

V školskom internáte sa nachádza 40 buniek, 80 izieb, sedem poschodí.

Školský internát sa nachádza na  námestí v Ružomberku, má samostatnú budovu, ktorú spája pergola so školskou kuchyňou a jedálňou.

V budove na každom poschodí je spoločenská miestnosť s televízorom a DVD, vybavená  kuchynka - konvicou, mikrovlnou rúrou a chladničkou, jedna kancelária pre vychovávateľku. Druhá miestnosť je školský klub cca 15 miest, vytvorená pre žiacku internátnu radu, filmový klub, stretnutia rady školy, výchovno - vzdelávaciu činnosť pre výchovné skupiny - vybavená prezentačnou technikou, interaktívna tabuľa s dataprojektorom, dve posilnovne - jedna pre chlapcov, druhá pre dievčatá.

Poschodia  budovy sú napojené na internet. Poschodia sú zrekonštruované novým rozhlasovým vedením, ktoré spája aj školskú jedáleň.Rozhlasová ústredňa spríjemňuje atmosféru školského internátu príjemnou hudbou, blahoželaním  jubilantom, žiaci si vyskúšajú svoje moderátorské schopnosti a informujú žiakov o pripravovaných projektových aktivitách. Počas prázdnin a víkendových dní ponúkame ubytovacie služby pre väčší počet osôb (40-50osôb) pre turistov, záujemcov o naše služby .

Cena za ubytovanie je 10,- €/ deň.

Cena za ubytovanie žiaka je 26,- €/ mesiac, ubytovanie pre vysokoškoláka 52,- €/ mesiac.

Žiaci, ktorí chcú byť v školskom roku 2018/2019  ubytovaní v školskom internáte si musia podať žiadosť do školského internátu (vyhláška 236/2009 o školskom internáte) do 31.5.2018.Rozhodnutie o prijatí do školského internátu bude uchádzačom doručené poštou po zasadnutí prijímacej komisie v druhom  týždni mesiaca júl.

Platba za ubytovanie:

Suma:

26,- € / mesiac

Kód banky:

8180

Číslo účtu:

7000 482 777

IBAN:

SK 07 8180 0000 0070 0048 2777

Variabilný symbol:

meno žiaka, obdobie za platbu

 Platba za stravu:

Suma:

3,51 € / deň

Kód banky:

8180

Číslo účtu:

7000 482 814

IBAN:

SK 75 8180 0000 0070 0048 2814

Variabilný symbol: 

(prideľuje sa žiakovi –kód zo str. karty)

                                                                  

                                                                                                           Mgr. Katarína Gombáriková                                                                                                                                              riaditeľka    

Školský internát                                                                            

Námestie A.Hlinku 76
034 01 Ružomberok
recepcia: 044/4322601
                044/4329171

riaditelka@internatrbk.sk

 

Kontakt:                                                                                                                             

Školská kuchyňa a školská jedáleň -vedúca školskej kuchyne p. Gyorfyová Oľga                                                                   

Námestie A.Hlinku 62
034 01 Ružomberok
 tel:         044/4329690
 fax:        044/4329690

jedalen@internatrbk.sk
e-maily:

internatrbk@internatrbk.sk

hospodarka@internatrbk.sk

domovmladeze@stonline.sk

jedalen@internatrbk.sk

jedalendm@gmail.com

 

Ochrana osobných údajov

gdpr@internatrbk.sk

Informácie  o spracúvaní osobných údajov

podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

určené žiakom, študentom, stravníkom a ubytovaným osobám

 

 

            1. Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje:

            Obchodné meno:      Školský internát        
            Sídlo:                          Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok        

            IČO:                            00163767

 

            2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

            Prevádzkovateľ určil v súlade s Nariadením zodpovednú osobu, na ktorú je možné sa v súvislosti s osobnými údajmi obrátiť, a to písomne na vyššie uvedenej korešpondenčnej adrese alebo e-mailom na adrese elektronickej pošty gdpr@internatrbk.sk.

 

            3. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a kategórie dotknutých osobných údajov:

            Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti, poskytovania ubytovania a stravovania, zabezpečovanie výkonu štátnej správy a školskej samosprávy, vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií, vybavovania sťažností, riešenia škôd a úrazov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie úloh pri výkone verejnej moci a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi najmä zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráv, tiež z iných právnych predpisov, napr. zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty pri spracúvaní osobných údajov v rámci fakturácie za poskytnuté služby a podobne, tiež plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú stravníci a ubytovaní. Bez poskytnutia osobných údajov dotknutými osobami by prevádzkovateľ nemohol splniť zákonné úlohy, povinnosti a nemohol by uzatvoriť a plniť zmluvu a poskytnúť svoje služby. Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely evidencie návštev z dôvodu ochrany svojich oprávnených záujmov, ktorými sú potreba chrániť majetok a iné hodnoty prevádzkovateľa, preto je spracúvanie osobných údajov na dosiahnutie tohto účelu nevyhnutné a osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutých osôb. Prevádzkovateľ tiež spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom propagácie jeho aktivít a propagácie úspechov žiakov a študentov, tieto údaje sú spracúvané len so súhlasom dotknutých osôb.

            Na tieto účely prevádzkovateľ spracúva bežné kategórie osobných údajov, najmä titul, meno a priezvisko, podpis, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo účtu, telefónne číslo, emailovú adresu, obrazové záznamy, tiež osobitné kategórie osobných údajov, napr. údaje týkajúce sa zdravia.

 

            4. Príjemcovia:

            Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje tým orgánom verejnej moci a právnickým osobám, ktoré sú vymedzené v tých právnych predpisoch, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov, tiež sprostredkovateľom, ktorých poveril  spracúvaním osobných údajov, napríklad poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 

            5. Doba uchovávania osobných údajov:

            Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie úloh pri výkone verejnej moci a zákonných povinností, na plnenie zmluvných záväzkov, ktorú stanovujú právne predpisy tvoriace právny základ spracúvania osobných údajov, napríklad predpisy upravujúce vedenie účtovníctva, registratúru a podobne, konkrétne doby uchovávania osobných údajov stanovuje registratúrny plán prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ po uplynutí doby a zániku účelu spracúvania osobných údajov tieto bezpečne zlikviduje.

 

            6. Práva dotknutých osôb:

            Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi.

Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.

Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.

Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,

spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a  technicky je to možné.

Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie takýchto údajov ukončí bez zbytočného odkladu.

Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov zo našej strany, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Právo namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia.

Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 

            Tieto práva si môže dotknutá osoba uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu gdpr@internatrbk.sk. Na žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude prevádzkovateľ odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty bude dotknutá osoba informovaná do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však žiadosti dotknutých osôb boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

 


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár


1688235

Úvodná stránka